Voorwaarden en tarieven Volwassenen (18+)

Onderstaand vind je de voorwaarden en tarieven die IQwise hanteert voor patiëntenzorg Volwassenen.

Patiëntenzorg

IQwise levert specialistische GGZ-zorg (SGGZ). Hiervoor zijn door de NZA tarieven afgesproken die jaarlijks worden bijgesteld. De tarieven zijn gekoppeld aan een bepaalde DBC (diagnose-behandelcombinatie) en worden bepaald door zowel de gestelde diagnose als het bestede aantal minuten.
Het aantal minuten bevat zowel de directe diagnostiek- en behandeltijd (op de praktijk, per beeldbellen en per mail), als de bestede indirecte tijd (denk aan voorbereiding op het gesprek, administratie/ verslaglegging, met toestemming zo nodig overleg met derden zoals school, de eigen hulpverlener of de huisarts)

IQwise hanteert de volledige NZA-tarieven voor de door haar geleverde zorg (zowel bij diagnostiek als bij behandeling). Na het afronden van het hulpverleningstraject ontvangt u de rekening voor de geleverde zorg, welke u rechtstreeks aan IQwise voldoet en vervolgens kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Houdt u er daarbij rekening mee dat u ieder jaar een eigen risico heeft; de door IQwise geleverde zorg valt onder het eigen risico.

Vanaf 2022 zal het nieuwe Zorgprestatiemodel in werking gaan treden (ter vervanging van de huidige DBC-tarieven); vanaf dan zal aan het eind van elke maand een factuur volgens de dan geldende tarieven worden verzonden, voor de in die maand verrichte zorg.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Voorwaarde voor vergoeding is dat u een verwijzing naar de specialistische GGZ (SGGZ) heeft van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, met het vermoeden van een DSM-diagnose. Ook verricht IQwise een door de zorgverzekeraar verplichte Controle op Verzekeringsgegevens (COV). Bepaalde diagnoses worden overigens niet (meer) vergoed, zoals bijvoorbeeld de aanpassingsstoornis en relatieproblemen (zie niet verzekerde zorg).

IQwise heeft momenteel geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. De reden hiervoor is dat diagnostiek en behandeling bij hoogbegaafdheid in combinatie met psychiatrie vaak een net wat andere manier van werken vraagt dan wanneer er geen sprake is van hoogbegaafdheid. Om vrij te kunnen zijn in het zo goed en professioneel mogelijk inzetten van hulp werk ik daarom zonder contracten. De geleverde zorg wordt echter wel (deels) door uw zorgverzekeraar vergoed, afhankelijk van het type polis dat u heeft:

  • Naturapolis
    In geval van een naturapolis varieert de hoogte van de vergoeding per zorgverzekeraar; u kunt de betreffende voorwaarden opvragen bij uw zorgverzekeraar. Meestal geldt een vergoeding van 70% van de factuur; het overige deel krijgt u dus niet vergoed.
  • Restitutiepolis
    Wanneer u een restitutiepolis heeft wordt (vrijwel) het gehele factuurbedrag door de zorgverzekeraar vergoed. De precieze voorwaarden kunt u opvragen bij uw betreffende zorgverzekeraar. Het deel dat eventueel niet wordt vergoed betaalt u dus zelf.

Niet verzekerde zorg

Voor psychische problemen die niet (meer) onder de vergoeding door zorgverzekeraars vallen is door de NZA een vast tarief bepaald, het zogenaamde OZP- tarief (overig zorgproduct). Voor 2021 bedraagt dit tarief €114,41 per consult. Deze kosten worden bij de patiënt in rekening gebracht en kunnen door u niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Doorgaans vallen deze psychische problemen niet onder zorg die door een psychiater wordt geleverd, waardoor dit tarief voor IQwise niet van toepassing is.

Zelfbetaling geleverde zorg

Soms kiezen patiënten ervoor de betaalde facturen niet te declareren bij de zorgverzekeraar. IQwise rekent ook in die gevallen 100% van de geldende NZA-tarieven.

Coaching

Wanneer geen sprake is van psychische problemen, maar er desondanks behoefte bestaat aan inzichtgevende gesprekken (gelijkend op inzichtgevende psychotherapie) en psychoeducatie op het vlak van hoogbegaafdheid, is sprake van coaching. Voor coaching rekent IQwise een tarief van €150,- per uur. Voor coaching moet normaal gesproken 21% BTW worden afgedragen. Momenteel valt IQwise echter onder de KOR-regeling, waardoor ook voor coaching geen BTW-plicht bestaat bij IQwise.
Facturen betreffen een half uur dossieraanmaak vooraf, en daarna per afspraak 1,5 uur berekende tijd (75 minuten gesprek, 15 minuten versaglegging). In overleg kan van deze tijdsduur worden afgeweken.

Om iedereen zo snel en efficiënt mogelijk hulp te kunnen verlenen is het belangrijk dat u de gemaakte hulpverleningsafspraken nakomt. Natuurlijk kan het door onvoorziene omstandigheden voorkomen dat een gemaakte afspraak toch niet haalbaar blijkt. In dat geval vraag ik u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen/ te verplaatsen; dit kan per mail naar info@iqwise.nl.
Soms is er overigens een oplossing mogelijk in de vorm van telefonisch of beeldbelcontact; graag overleg ik dan met u wat het meest passend is.
Wanneer een afspraak niet of minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd reken ik een no show tarief van €70,- per afspraak. Dit bedrag kan niet bij uw verzekeraar worden gedeclareerd.

Na het afronden van de behandeling ontvangt u de rekening voor de geleverde zorg, welke u rechtstreeks aan IQwise voldoet en vervolgens kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Coaching kan doorgaans niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
De betalingstermijn bedraagt 2 weken. Indien de rekening na 2 weken nog niet betaald is wordt zo nodig tweemaal een herinnering verzonden. In geval van een tweede herinnering worden administratiekosten à €25,- in rekening gebracht. Indien ook na twee herinneringen niet betaald is zal een incassobureau worden ingeschakeld.

Voordat diagnostiek en/ of behandeling plaats kan vinden vindt legitimatie plaats middels het BSN-nummer, ook worden andere benodigde persoonsgegevens verzameld. Zie voor meer informatie mijn privacyverklaring.

In een behandelingsovereenkomst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden IQwise de gewenste zorg zal leveren. Indien na de intakefase wordt besloten tot een behandeltraject worden de vastgestelde diagnose(n) en de behandeldoelen omschreven in een behandelplan. Beide documenten worden via een beveiligde mailverbinding ter ondertekening aangeboden.

IQwise behoudt zich het recht voor om de tarieven en algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen duidelijk worden weergegeven op de website en daar waar van toepassing worden gecommuniceerd met de patiënt.