Voorwaarden en tarieven intercollegiale consultatie

Onderstaand vind je de voorwaarden en tarieven die IQwise hanteert voor intercollegiale consultatie.

Intercollegiale consultatie kan zowel bestaan uit een telefonisch overleg over een patiënt als uit een eenmalig consult waarin de patiënt zelf wordt gesproken. Dit kan zijn in het kader van diagnostiek en/ of behandeling. De regie over de behandeling blijft daarbij in handen van de raadplegende collega. Voor consultatie hanteert IQwise een tarief van €170,- per uur, ongeacht de vorm van de consultatie, waarbij ook de indirecte tijd (zoals administratie en verslaglegging) tegen dit bedrag zal worden gefactureerd.

Na het afronden van de consultatie ontvangt u als raadplegende collega de rekening voor de geleverde zorg, welke u rechtstreeks aan IQwise voldoet. De betalingstermijn bedraagt 2 weken. Indien de rekening na 2 weken nog niet betaald is wordt zo nodig tweemaal een herinnering verzonden. Indien ook na twee herinneringen niet betaald is zal een incassobureau worden ingeschakeld. In dat geval  worden administratiekosten à €25,- in rekening gebracht.

In geval van intercollegiale consultatie draagt IQwise verantwoordelijkheid voor een gedegen advies, desgewenst voorafgegaan door een onderzoek van de patiënt. Een onderzoek wordt teruggekoppeld middels een geschreven verlag, desgewenst mondeling toegelicht.
De raadplegende collega is verantwoordelijk voor het volledig aanleveren van voorinformatie om tot een gedegen advies te kunnen komen. Ook blijft deze verantwoordelijk voor (de regie over) de totale behandeling.

IQwise behoudt zich het recht voor om de tarieven en algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen duidelijk worden weergegeven op de website en daar waar van toepassing worden gecommuniceerd met de patiënt.