Kwaliteit

Het leveren van professionele kwaliteit is een voorwaarde in mijn werk, waar ik niet zonder mag en wil. Daarbij houd ik mij aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), desgewenst hier in te zien, en de eisen voor de 5-jaarlijkse herregistratie als (kinder- en jeugd)psychiater.

Ik volg professionele standaarden en leidraden zoveel mogelijk, en wijk daar alleen beargumenteerd vanaf. Daar waar van toepassing draag ik bij aan hulp bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling en volg ik de betreffende Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Om de kwaliteit te waarborgen volg ik verder bij- en nascholingen en intercollegiale intervisie. Elke 5 jaar neem ik deel aan een kwaliteitsvisitatie vanuit de NVvP.

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele patiënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de patiënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg van de individuele patiënt wordt beschreven.

Het kwaliteitsstatuut van IQwise is hier in te zien.