Voorwaarden en tarieven Kind & Jeugd (tot 18 jaar)

Onderstaand vind je de voorwaarden en tarieven die IQwise hanteert voor patiëntenzorg Kind & Jeugd (tot 18 jaar).

IQwise levert specialistische kinderpsychiatrische zorg. Om een intake te kunnen inplannen is een verwijsbrief nodig van de (huis)arts of het sociale team van de gemeente, met het vermoeden van een psychiatrische diagnose.

Mocht je/ u voor aanmelding graag een indicatiegesprek willen om te kunnen bepalen of IQwise kan bieden wat je/ uw kind nodig heeft, dan wordt daarvoor het normale uurtarief voor diagnostiek gerekend. Dit omdat ook in dit indicatiegesprek mijn psychiatrische expertise reeds nodig is om een goede inschatting te kunnen maken van een passend vervolg, wat ook kan betekenen dat ik u een advies op maat geef voor behandeling of begeleiding elders.

Jaarlijks worden de tarieven Kind & Jeugd naar boven bijgesteld, conform de jaarlijkse verhogingen die ook in de volwassenenzorg gelden (NZa-tarieven).

Omdat vanuit IQwise bovenregionaal wordt gewerkt is het niet goed mogelijk om vaste afspraken met gemeenten te maken over vergoeding van de zorg. Dit betekent dat de zorg vaak door ouders zelf moet worden betaald. Om in die kosten tegemoet te komen reken ik bij zelfbetaling bij kind & jeugd lagere tarieven dan bij volwassenen (en ook de vergoedingstarieven zijn nog aanzienlijk lager dan de reguliere NZa-tarieven in de volwassenenzorg).
In 2024 bedraagt het kortingstarief bij zelfbetaling voor kind & jeugd €150,- per uur voor diagnostiek en behandeling. 

Soms lukt het echter om middels een zelf aan te vragen PGB (persoonsgebonden budget) alsnog de kosten door de gemeente vergoed te krijgen. Ook is er soms een onderaannemersconstructie mogelijk via een andere hulpverlener waarbij de zorg vergoed wordt uit PGB, of is er een individueel contract met de betreffende gemeente mogelijk. Hiervoor kunt u zelf contact opnemen met de jeugdconsulent van uw gemeente. Voorwaarde voor deze constructie vanuit IQwise is dat er dan geen beperkingen worden opgelegd op het vlak van inhoud van de geleverde zorg en in het aantal afspraken.
In dat geval (bij vergoeding) geldt voor 2024 het reguliere tarief van €165,- per uur voor zowel diagnostiek als behandeling. Van te voren kan vanuit IQwise een inschatting van de kosten worden gemaakt; hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De uiteindelijke kosten kunnen hoger of lager uitvallen indien de situatie daarom vraagt.

Zowel de momenten van direct patiëntencontact worden in rekening gebracht (contactmomenten op de praktijk, per beeldbellen en per mail), als de bestede indirecte tijd (denk aan voorbereiding op het gesprek, administratie/ verslaglegging, met toestemming zo nodig overleg met derden zoals school, de eigen hulpverlener of de huisarts).

Voor de SMPG oudergroep en de EDGY adolescentengroep gelden aparte tarieven.

Om iedereen zo snel en efficiënt mogelijk hulp te kunnen verlenen is het belangrijk dat je de gemaakte hulpverleningsafspraken nakomt. Natuurlijk kan het door onvoorziene omstandigheden voorkomen dat een gemaakte afspraak toch niet haalbaar blijkt. In dat geval vraag ik je uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen/ te verplaatsen; dit kan per mail naar info@iqwise.nl.
Soms is er overigens een oplossing mogelijk in de vorm van telefonisch of beeldbelcontact; graag overleg ik dan met je wat het meest passend is.

Wanneer een afspraak niet of minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd reken ik een no show tarief van €70,- per afspraak.

Aan het eind van elke maand wordt een factuur verzonden voor de die maand verrichte zorg. Dit zorgt er onder andere voor dat je als ouders niet pas na maanden een hoge rekening ineens hoeft te betalen. De betalingstermijn bedraagt 2 weken; indien de rekening dan nog niet betaald is, wordt zo nodig tweemaal een herinnering verzonden. Indien ook na twee herinneringen niet betaald is zal een incassobureau worden ingeschakeld. In dat geval  worden administratiekosten à €25,- in rekening gebracht. Uiteraard kan de zorg alleen vervolgd worden als tussentijdse rekeningen worden betaald.

Voordat diagnostiek en/ of behandeling plaats kan vinden vindt legitimatie plaats middels het BSN-nummer, ook worden andere benodigde persoonsgegevens verzameld. Zie voor meer informatie mijn privacyverklaring.

In een behandelingsovereenkomst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden IQwise de gewenste zorg zal leveren. Indien na de intakefase wordt besloten tot een behandeltraject worden de vastgestelde diagnose(n) en de behandeldoelen omschreven in een behandelplan. Beide documenten worden via een beveiligde mailverbinding ter ondertekening aangeboden.

IQwise behoudt zich het recht voor om de tarieven en algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen duidelijk worden weergegeven op de website en daar waar van toepassing worden gecommuniceerd met de patiënt.