Voorwaarden en tarieven Volwassenen (18+)

Onderstaand vindt u de voorwaarden en tarieven die IQwise hanteert voor patiëntenzorg Volwassenen.

Per 1-1-2024 zijn er opnieuw wijzigingen in de vergoedingen van ongecontracteerde zorg zoals IQwise die (om inhoudelijke redenen) levert.  In Patienteninformatie-IQwise-2024 leest u de belangrijkste informatie voor het in zorg kunnen blijven of komen bij IQwise in 2024, voor de patiënten van 18 jaar en ouder. Verdiep u hier goed in, zodat u niet voor onverwachte financiële of behandelproblemen komt te staan!
Via deze link komt u bij een overzicht van de Contractvrije Psycholoog, die alle verzekeringen en hun vergoedingen voor ongecontracteerde GGZ-zorg voor 2024 op een rij hebben gezet.

Mocht u voor aanmelding graag een indicatiegesprek willen om te kunnen bepalen of IQwise kan bieden wat u nodig heeft, dan wordt daarvoor een uurtarief à €180,-/uur gerekend. Dit omdat ook in dit indicatiegesprek mijn psychiatrische expertise reeds nodig is om een goede inschatting te kunnen maken van een passend vervolg, wat ook kan betekenen dat ik u een advies op maat geef voor behandeling of begeleiding elders.

Wijzigingen per 1-7-2022 in gegevensverzameling in volwassenen-GGZ

Vanaf 1 juli 2022 moet elke zorgaanbieder in de volwassenen-GGZ alle informatie-elementen vastleggen die met zorgvraagtypering te maken hebben. Dit geldt onder andere voor de antwoorden op de HoNOS+-vragen (zie hier voor de vragen die daarbij worden beantwoord) en op de drie vragen naar de historie (Wvggz/Wzd, acute ggz en verblijf).

Deze informatie moet daarnaast sinds 1-7-2023 halfjaarlijks aangeleverd worden aan de NZa. Hiertegen is inmiddels een rechtszaak aangekondigd door Vertrouwen in de GGZ

Daarnaast ontvangt de NZA, buiten de betrokkenheid van IQwise om, per 2022 declaratiegegevens rechtstreeks van uw zorgverzekeraar (eerder moest de zorgverlener dit aanleveren aan het DIS). Zie hier voor meer informatie vanuit de NZA over dit laatste punt.

Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit bij IQwise bespreekbaar maken en een privacyverklaring ondertekenen en laten opnemen in uw dossier.

Patiëntenzorg

IQwise levert specialistische GGZ-zorg (de eerdere SGGZ). Hiervoor zijn door de NZa tarieven afgesproken die jaarlijks worden bijgesteld; deze tarieven worden gepubliceerd op de website van het Zorgprestatiemodel
In Patienteninformatie-IQwise-2024 vindt u de relevante patiëntinformatie over de belangrijkste wijzigingen vanaf 2024 voor nieuwe en lopende zorgtrajecten zoals die door IQwise is samengevat. IQwise verwijst u verder graag naar de officiële Patientfolder over het zorgprestatiemodel, ook te vinden op de betreffende website.

IQwise hanteert de volledige NZa-tarieven voor de door haar geleverde zorg (zowel bij diagnostiek als bij behandeling). Aan het eind van elke maand ontvangt u de rekening voor de die maand geleverde zorg, welke u rechtstreeks aan IQwise voldoet en kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Houdt u er daarbij rekening mee dat u ieder jaar een eigen risico heeft; de door IQwise geleverde zorg valt onder het eigen risico.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Voorwaarde voor vergoeding is dat u een verwijzing naar de specialistische GGZ (SGGZ) heeft van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, met het vermoeden van een DSM-diagnose. Ook verricht IQwise een door de zorgverzekeraar verplichte Controle op Verzekeringsgegevens (COV). Bepaalde diagnoses worden overigens niet (meer) vergoed, zoals bijvoorbeeld de aanpassingsstoornis en relatieproblemen (zie ‘Niet verzekerde zorg’).

IQwise heeft momenteel geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. De reden hiervoor is dat diagnostiek en behandeling bij hoogbegaafdheid in combinatie met psychiatrie vaak een net wat andere manier van werken vraagt dan wanneer er geen sprake is van hoogbegaafdheid. Om vrij te kunnen zijn in het zo goed en professioneel mogelijk inzetten van psychiatrische hulp werk ik daarom zonder contracten. De geleverde zorg wordt echter wel (deels) door uw zorgverzekeraar vergoed, afhankelijk van het type polis dat u heeft:

  • Naturapolis
    In geval van een naturapolis varieert de hoogte van de vergoeding per zorgverzekeraar; u kunt de betreffende voorwaarden opvragen bij uw zorgverzekeraar. Meestal geldt een vergoeding van 70% van de factuur; het overige deel krijgt u dus niet vergoed.
  • Restitutiepolis
    Wanneer u een 100% restitutiepolis heeft wordt het gehele factuurbedrag door de zorgverzekeraar vergoed. De precieze voorwaarden kunt u opvragen bij uw betreffende zorgverzekeraar. Het deel dat eventueel niet wordt vergoed betaalt u dus zelf.

Niet verzekerde zorg

Voor psychische problemen die niet (meer) onder de vergoeding door zorgverzekeraars vallen is door de NZA een vast tarief bepaald, het zogenaamde OZP- tarief (overig zorgproduct).  Deze psychische problemen vallen niet onder zorg die door een psychiater wordt geleverd, waardoor dit tarief voor IQwise niet van toepassing is.

Zelfbetaling geleverde zorg

Soms kiezen patiënten ervoor de betaalde facturen niet te declareren bij de zorgverzekeraar. IQwise rekent ook in die gevallen 100% van de geldende NZA-tarieven.

Coaching

Wanneer geen sprake is van duidelijke psychische problemen, maar er desondanks behoefte bestaat aan inzichtgevende gesprekken (gelijkend op inzichtgevende psychotherapie) en psychoeducatie op het vlak van hoogbegaafdheid, is sprake van coaching. Voor coaching rekent IQwise een tarief van €165,- per uur. Facturen betreffen de bestede directe en indirecte tijd. Voor coaching moet normaal gesproken 21% BTW worden afgedragen. Momenteel valt IQwise echter onder de KOR-regeling, waardoor ook voor coaching geen BTW-plicht bestaat bij IQwise.
Voor de totale kosten kan doorgaans uitgegaan worden van:

  • een half uur dossieraanmaak vooraf
  • een intakegesprek van 90 minuten, met daarna 30 minuten administratietijd
  • daarna per coachingsafspraak 90 minuten berekende tijd (75 minuten gesprek, 15 minuten verslaglegging). In overleg kan van deze tijdsduur worden afgeweken. Indien gesprekken langer duren wordt de factuur naar verhouding aangepast. Ook tussentijdse contactmomenten kunnen worden doorbereken

Momenteel bestaat er gezien de wachtlijst voor GGZ-zorg helaas geen mogelijkheid tot coaching bij IQwise.

Om iedereen zo snel en efficiënt mogelijk hulp te kunnen verlenen is het belangrijk dat u de gemaakte hulpverleningsafspraken nakomt. Natuurlijk kan het door onvoorziene omstandigheden voorkomen dat een gemaakte afspraak toch niet haalbaar blijkt. In dat geval vraag ik u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen/ te verplaatsen; dit kan per mail naar info@iqwise.nl.
Soms is er overigens een oplossing mogelijk in de vorm van telefonisch of beeldbelcontact; graag overleg ik dan met u wat het meest passend is.
Wanneer een afspraak niet of minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd reken ik een no show tarief van €70,- per afspraak. Dit bedrag kan niet bij uw verzekeraar worden gedeclareerd.

Na het afronden van de behandeling ontvangt u de rekening voor de geleverde zorg, welke u rechtstreeks aan IQwise voldoet en vervolgens kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Coaching kan doorgaans niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
De betalingstermijn bedraagt 2 weken. Indien de rekening na 2 weken nog niet betaald is wordt zo nodig tweemaal een herinnering verzonden. Indien ook na twee herinneringen niet betaald is zal een incassobureau worden ingeschakeld. In dat geval  worden administratiekosten à €25,- in rekening gebracht. Uiteraard kan de hulpverlening alleen doorgang vinden als de tussentijdse rekeningen worden betaald.

Voordat diagnostiek en/ of behandeling plaats kan vinden vindt legitimatie plaats middels het BSN-nummer, ook worden andere benodigde persoonsgegevens verzameld. Zie voor meer informatie mijn privacyverklaring.

In een behandelingsovereenkomst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden IQwise de gewenste zorg zal leveren. Indien na de intakefase wordt besloten tot een behandeltraject worden de vastgestelde diagnose(n) en de behandeldoelen omschreven in een behandelplan. Beide documenten worden via een beveiligde mailverbinding ter ondertekening aangeboden.

IQwise behoudt zich het recht voor om de tarieven en algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen duidelijk worden weergegeven op de website en daar waar van toepassing worden gecommuniceerd met de patiënt.