Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://www.iqwise.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt de gebruiker geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

IQwise streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, staat IQwise niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van (medisch) advies. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. IQwise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. 

Op basis van het verzenden en opvragen van informatie via de website of e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen IQwise en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

IQwise garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met IQwise te corresponderen accepteert de gebruiker dit risico. 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. IQwise heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid op inhoud daarvan. IQwise aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van IQwise zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat IQwise daar vooraf schriftelijk (per mail) toestemming voor heeft gegeven. 


IQwise hecht waarde aan de bescherming van de privacy van de gebruikers van haar website en van haar patiënten. In de privacyverklaring van IQwise staat hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Privacyverklaring

IQwise respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en haar praktijk, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Reacties, contactformulieren, nieuwsbrief en mail via info@iqwise.nl

Als gebruikers van de website reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de gebruiker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. 

Wanneer een gebruiker zich abonneert op de nieuwsbrief van IQwise wordt het emailadres automatisch opgeslagen binnen Mailchimp, het platform waarmee de nieuwsbrieven worden gegenereerd en verzonden. Wanneer de gebruiker zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden de gegevens automatisch verwijderd.

Wanneer gebruikers per mail contact zoeken, verzamelen we die persoonsgegevens die van belang zijn voor het adequaat kunnen leveren van patiëntenzorg of scholing.
In het geval van aanvragen per mail voor scholing worden gegevens verzameld over de naam, de organisatie, het (mail)adres en bankgegevens die nodig zijn om de scholing en facturatie te verzorgen.  

NB: Het mailadres info@iqwise.nl is niet beveiligd en dient om die reden niet voor het aanleveren van vertrouwelijke patiënteninformatie. Middels een neutrale mail kan de bezoeker een verzoek doen om via een beveiligde route teruggemaild of gebeld te worden.

Patiëntenzorg

In geval van patiëntenzorg worden die persoonsgegevens verzameld die benodigd zijn voor het leveren van adequate diagnostiek en behandeling. Daarbij inbegrepen zijn onder andere het burgerservicenummer (BSN) en de verzekeringsgegevens, evenals gegevens over de betreffende huisarts, apotheek, eventuele andere verwijzers/ medebehandelaars en de behandelvoorgeschiedenis. Bij jeugdige patiënten worden ook de noodzakelijke gegevens van de ouders/ verzorgers verzameld. De persoonsgegevens worden onder andere gebruikt voor het verifiëren van de identiteit en bij volwassenen de zorgverzekering, en voor de dossiervoering. Onder dossiervoering vallen onder andere, maar niet uitsluitend: het plannen van afspraken, verslaglegging, het behandelplan, diagnostiek-/afsluitbrieven, facturering, gegevensaanlevering aan de NZA (bij volwassenen, zie ook onder).

IQwise gebruikt voor haar praktijkvoering de praktijksoftware Incura van Winbase. Dit betreft de praktijkadministratie, het Electronische Patiëntendossier (EPD), online vragenlijsten en ROM (Routine Outcome Monitoring). Winbase voldoet aan alle huidige veiligheidsnormen (AVG-proof, ISO27001- en NEN7510-gecertificeerd). Beeldbellen vindt plaats via de beveiligde omgeving van WeSeeDo (AVG-proof en ISO27001- en NEN7510-gecertificeerd). Beveiligde communicatie per mail met patiënten, collega’s en derden vindt plaats via Zivver (ISO27001- en NEN7510-gecertificeerd).

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de gebruiker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over de gebruiker verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en de interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als de gebruiker een account heeft en ingelogd is op die website.

 
Met wie we data/ persoonsgegevens delen

IQwise deelt de verzamelde data van gebruikers van de website niet met andere partijen. 

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van deelname aan een groepsaanbod, zullen de gegevens enkel daar waar nodig worden gedeeld met een eventuele medebegeleider of -behandelaar.

In geval van patiëntenzorg worden daar van toepassing, met toestemming van de patiënt, relevante inhoudelijke gegevens gedeeld met de huisarts/ verwijzer. Met derden wordt alleen informatie uitgewisseld op uw verzoek en zo beperkt als mogelijk is. Vanaf de leeftijd van 12 jaar beslist de jongere hierover mee met de ouders, vanaf de leeftijd van 16 jaar beslist de jongere zelf over de behandeling en het delen van diens gegevens. Anoniem kunnen casussen worden besproken met collega’s ter intervisie. 

Een uitzondering op de vertrouwelijkheid van patiënteninformatie is de meldingsplicht die bestaat bij een ernstig onveilige situatie van een kind/ volwassene. IQwise houdt zich hierbij aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Zoveel als mogelijk zal altijd eerst met de patiënt en/of ouders worden besproken wanneer deze meldcode van toepassing blijkt. Ook zal maximaal worden geprobeerd hulp te blijven bieden of te verwijzen naar een instantie die beter uitgerust is om in de betreffende situatie hulp te verlenen.

Veranderingen per 2022:

  • Bij verzekerde volwassenenzorg vanuit de Specialistische GGZ (SGGZ) is IQwise per 1-7-2022 verplicht gegevens over de behandeling halfjaarlijks aan te leveren aan de NZA. Toelichting hierbij: vanaf 1 juli 2022 moet elke zorgaanbieder in de volwassenen-GGZ alle informatie-elementen vastleggen die met zorgvraagtypering te maken hebben. Dit geldt onder andere voor de antwoorden op de HoNOS+-vragen (zie hier voor de vragen die daarbij beantwoord moeten worden) en op de drie vragen naar de historie (Wvggz/Wzd, acute ggz en verblijf). Deze informatie moet daarnaast vanaf die datum halfjaarlijks aangeleverd worden aan de NZa. 
  • Daarnaast ontvangt de NZA, buiten de betrokkenheid van IQwise om, per 2022 declaratiegegevens rechtstreeks van uw zorgverzekeraar (eerder moest de zorgverlener dit aanleveren aan het DIS). Zie hier voor meer informatie over dit laatste punt.

Indien patiënten hiertegen bezwaar hebben kunnen zij dit bij IQwise bespreekbaar maken en een privacyverklaring ondertekenen die kan worden opgenomen in het patiëntendossier.

 
Van welke derde partijen we data ontvangen

In geval van verwijzing voor patiëntenzorg door een (huis)arts of CJG/ sociaal team ontvangt IQwise de voor de patiëntenzorg benodigde informatie. Deze wordt opgeslagen in een beveiligd electronisch patiëntendossier.

 
Hoe lang we de data/ persoonsgegevens bewaren

De data ten behoeve van scholing en het groepsaanbod worden slechts bewaard zolang als nodig is voor het bieden en factureren van dit aanbod, inclusief de daarbij behorende boekhouding.

De data ten behoeve van patiëntenzorg zijn zorgvuldig vergrendeld in het digitale patiëntendossier.  Het patiëntendossier wordt volgens de wettelijke bewaartermijn 20 jaar bewaard. 

 
Welke rechten u heeft over uw data

Als de gebruiker van de website reacties heeft achtergelaten, kan die verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke gegevens die IQwise van de gebruiker heeft. De gebruiker kan ook verzoeken dat IQwise alle persoonlijke gegevens die zij van de gebruiker van we website heeft verwijdert. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Een patiënt heeft recht op inzage in, en een afschrift van (een deel van) zijn medisch dossier. Dit geldt ook voor elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het dossier. U kunt indien gewenst een schriftelijk verzoek indienen ter inzage in of een afschrift van uw medisch dossier. 

 

Protocol meldplicht datalekken

Hierbij onze procedure wat IQwise doet bij het constateren van een datalek.

Meldplicht datalek

Alle organisaties in Nederland, dus ook IQwise, zijn verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek leidt tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Zo’n melding dient direct plaats te vinden, binnen 72 uur. Daarnaast moeten ook de getroffen betrokkenen geïnformeerd worden over het datalek, zodra het lek waarschijnlijk een groot risico voor de rechten en vrijheden van die betrokkenen met zich meebrengt. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op het gebied van privacy. Onze medewerkers zijn ermee bekend dat als er sprake is van een datalek, zij dit datalek direct (diezelfde dag nog) moeten melden bij onze hierna genoemde contactpersoon, zodat deze tijdig het datalek kan melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat is een datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben of waardoor persoonsgegevens verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens bestaat. Alleen een dreiging of een tekortkoming in de beveiliging is niet voldoende; er moeten daadwerkelijk persoonsgegevens gelekt zijn. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het hacken van onze digitale systemen waarbij persoonsgegevens worden gestolen, maar ook om een gestolen laptop, tablet of smartphone waarop persoonsgegevens staan of een verloren USB-stick met bestanden daarop.

Procedure

Zodra IQwise op de hoogte is van een datalek zullen wij direct actie ondernemen en zoveel en zo zorgvuldig mogelijk nagaan welke persoonsgegevens gelekt zijn. Wij zullen zorgvuldig nagaan en afwegen of het datalek gemeld dient te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de getroffen betrokkenen. Komen wij na een zorgvuldige afweging, waarin wordt meegewogen de aard en de omvang van de gelekte persoonsgegevens, tot de conclusie dat melding dient plaats te vinden, dan zullen wij daar uitvoering aan geven. Verder zullen wij ons vergaand inspannen om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren en om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen.

Datalekken worden door ons opgenomen in een register datalekken. In dit register staat de datum waarop het lek is gevonden, wat gelekt is, wat de mogelijke gevolgen zijn, de getroffen maatregelen, wie we ingelicht hebben en of er wel of geen melding gemaakt is bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij getroffen betrokkenen.

Ontdekt u een datalek?

Heeft u vertrouwelijke documenten ontvangen of anderszins, bijvoorbeeld via onze website, toegang of inzicht gekregen in persoonsgegevens die niet voor u bestemd waren? Wij vragen u nadrukkelijk het (bestaan van het) datalek niet te delen met anderen en ons te mailen: info@iqwise.nl.

Om het lek zo snel mogelijk te kunnen dichten, kunnen de volgende gegevens behulpzaam zijn:
– schermafbeeldingen;
– een beschrijving van de gegevens die voor jou zichtbaar zijn;
– informatie over eventuele reproduceerbaarheid.

Maakt u misbruik van een datalek of verkeerd ontvangen persoonsgegevens? Dan doen wij daarvan aangifte bij de politie.

Dit protocol meldplicht datalekken is van toepassing sinds juni 2021.