Voorwaarden en tarieven Kind & Jeugd (tot 18 jaar)

Onderstaand vind je de voorwaarden en tarieven die IQwise hanteert voor patiëntenzorg Kind & Jeugd (tot 18 jaar).

Omdat vanuit IQwise bovenregionaal wordt gewerkt is het niet goed mogelijk om vaste afspraken met gemeenten te maken over vergoeding van de zorg. Dit betekent dat de zorg door ouders zelf moet worden betaald. 

Om in deze kosten tegemoet te komen reken ik bij kind & jeugd momenteel een tarief à €120,- per uur, aanzienlijk minder dan de tarieven voor volwassenen. Vanaf 2022 zal dit tarief worden aangepast naar €135,- per uur, aansluitend bij het (basis)artsentarief dat gemeenten doorgaans rekenen.
Zowel de momenten van direct patiëntencontact worden in rekening gebracht (op de praktijk, per beeldbellen en per mail), als de bestede indirecte tijd (denk aan voorbereiding op het gesprek, administratie/ verslaglegging, met toestemming zo nodig overleg met derden zoals school, de eigen hulpverlener of de huisarts).

Voor de SMPG oudergroep en de EDGY adolescentengroep gelden aparte tarieven.

Om iedereen zo snel en efficiënt mogelijk hulp te kunnen verlenen is het belangrijk dat je de gemaakte hulpverleningsafspraken nakomt. Natuurlijk kan het door onvoorziene omstandigheden voorkomen dat een gemaakte afspraak toch niet haalbaar blijkt. In dat geval vraag ik je uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen/ te verplaatsen; dit kan per mail naar info@iqwise.nl.
Soms is er overigens een oplossing mogelijk in de vorm van telefonisch of beeldbelcontact; graag overleg ik dan met je wat het meest passend is.

Wanneer een afspraak niet of minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd reken ik een no show tarief van €70,- per afspraak.

Aan het eind van elke maand wordt een factuur verzonden voor de die maand verrichte zorg. Dit zorgt er onder andere voor dat je als ouders niet pas na maanden een hoge rekening ineens hoeft te betalen. De betalingstermijn bedraagt 2 weken; indien de rekening dan nog niet betaald is, wordt zo nodig tweemaal een herinnering verzonden. In geval van een tweede herinnering worden administratiekosten à €25,- in rekening gebracht. Indien ook na twee herinneringen niet betaald is zal een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard kan de zorg alleen vervolgd worden als tussentijdse rekeningen worden betaald.

Voordat diagnostiek en/ of behandeling plaats kan vinden vindt legitimatie plaats middels het BSN-nummer, ook worden andere benodigde persoonsgegevens verzameld. Zie voor meer informatie mijn privacyverklaring.

In een behandelingsovereenkomst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden IQwise de gewenste zorg zal leveren. Indien na de intakefase wordt besloten tot een behandeltraject worden de vastgestelde diagnose(n) en de behandeldoelen omschreven in een behandelplan. Beide documenten worden via een beveiligde mailverbinding ter ondertekening aangeboden.

IQwise behoudt zich het recht voor om de tarieven en algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen duidelijk worden weergegeven op de website en daar waar van toepassing worden gecommuniceerd met de patiënt.